Aruanded

Uuringu- ja seireplaan annab ühtse ülevaate kõikidest projekti LIFE IP CleanEST raames läbiviidavatest uuringutest ja seiretest. Dokumendi koostamise aluseks on projekti taotlus ja selle põhjal koostatud lähteülesanded. Erinevate projekti uuringute, riiklike seirete ning muude piirkonnas läbiviidavate uuringute omavahelise dubleerimise vältimiseks on uuringu- ja seireplaani koostamisel arvesse võetud kõiki teadaolevaid uuringupiirkonnas samaaegselt toimuvad tööd.

Projekti CleanEST ökosüsteemiteenuste hindamismetoodika aruanne (inglise keeles).

Projekti esimeses etapis (2019-2020) viiakse läbi paisude ja teiste rändetõkete ülevaatus, et tuvastada hetkeolukorda, hinnata ehitiste mõju ja valida seisundi parandamiseks tehtavate tööde läbiviimiseks välja olulisemad objektid. Lisaks vaadatakse üle ja hinnatakse kalateede olukorda. Samuti hinnatakse muude uuringute ja käesoleva töö käigus leitud, seni kirjeldamata Viru alamvesikonna veekogude objekte.

Aruanne on koostamisel.

 

Projekti raames valmib 5 hüdrogeoloogilist uuringut. Neist kaks on juba valmis.

  • Hüdrogeoloogiline uuring seirekaevu katastri nr 4019 (Iisaku vald, Sõrumäe küla) piirkonnas.
  • Hüdrogeoloogiline uuring  Gdovi põhjaveekogumis Ahtme ja Rakvere piirkonnas.

LIFE IP CleanEST projekti raames uuritakse kuut valglat Viru alamvesikonnas, kus on suur põllumajandusliku maa osakaal ning kus esineb suuri loomakasvatusi. Tegevustest annab ülevaate veeuuringute aruanne.

Projekti kommunikatsioon toetub kommunikatsiooni strateegiale ja kommunikatsiooniplaanile. Kommunikatsiooniplaanis on kirjeldatud väliskommunikatsioon, sisekommunikatsioon ja kohtumised sihtrühmadega, kelleks on veemajanduskava raekndajad ja põllumajandustootjad.

Väliskommunikatsiooniplaan 2021 on suunatud laiemale avalikkusele ja selle eesmärk on tutvustada projekti tegevusi Eesti elanikkonnale, keskkonnateadlikele inimestele, kuid eelkõige projektiga hõlmatud piirkonna elanikele, et nad teaksid täpsemalt, mis nende kodukandis ilusat toimub.