Aruanded

Uuringu- ja seireplaan annab ühtse ülevaate kõikidest projekti LIFE IP CleanEST raames läbiviidavatest uuringutest ja seiretest. Dokumendi koostamise aluseks on projekti taotlus ja selle põhjal koostatud lähteülesanded. Erinevate projekti uuringute, riiklike seirete ning muude piirkonnas läbiviidavate uuringute omavahelise dubleerimise vältimiseks on uuringu- ja seireplaani koostamisel arvesse võetud kõiki teadaolevaid uuringupiirkonnas samaaegselt toimuvaid töösid.

Projekti CleanEST ökosüsteemiteenuste hindamismetoodika aruanne (inglise keeles).

Projekti esimeses etapis (2019-2020) viiakse läbi paisude ja teiste rändetõkete ülevaatus, et tuvastada hetkeolukorda, hinnata ehitiste mõju ja valida seisundi parandamiseks tehtavate tööde läbiviimiseks välja olulisemad objektid. Lisaks vaadatakse üle ja hinnatakse kalateede olukorda. Samuti hinnatakse muude uuringute ja käesoleva töö käigus leitud, seni kirjeldamata Viru alamvesikonna veekogude objekte.

Aruanne on koostamisel.

 

Hüdrogeoloogiline uuring seirekaevu katastri nr 4019 (Iisaku vald, Sõrumäe küla) piirkonnas

LIFE IP CleanEST projekti raames uuritakse kuut valglat Viru alamvesikonnas, kus on suur põllumajandusliku maa osakaal ning kus esineb suuri loomakasvatusi. Tegevustest annab ülevaate veeuuringute aruanne.