Aruanded

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhend hüdrogeoloogiliste tingimustega arvestamiseks põhjavee seirel ja puurkaevude rajamisel,  puhastamisel ning ümberehitamisel (C.9)

 

Projekti LIFE IP CleanEST raames läbi viidud hüdrogeoloogiliste uuringute koondaruanne (C.9)

 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi hüdrogeoloogilised uuringud (C.9 lõpparuanne)

 

 

 

 

 

Ordoviitsiumi-Kambriumi Virumaa põhjaveekogumi Ida-Eesti vesikonnas hüdrogeoloogilised uuringud (C.9)

 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumine hüdrogeoloogilised uuringud (aruanne 31.05.2023)