Reports

The research and monitoring plan provides a unified overview of all studies and monitoring performed within the framework of the LIFE IP CleanEST project. The basis for compiling the document, is the project application and the terms of reference compiled on its basis. All works known to be taking place at the same time, in the  region of research, have been taken into consideration when compiling the research and monitoring plan, in order to avoid duplication between different project studies, state monitoring and other studies in the region.

Reports in Estonian:

Projekti tegevuste C.11 ja C.13 tegevuskavad 2021-2022

Projekti II faasi (2021-2022) tegevuste täpsemaks planeerimiseks ning nende elluviimise protsessi kirjeldamiseks on koostatud tegvuskavad tegevuste lõikes. Antud dokument kirjeldab Keskkonnaagentuuri tegevuste C.11 „Veekogumite ökoloogilise seisundi parandamine rändetakistuste avamise ja jõgede sidususe tagamisega“ ja C.13 “Jõeliste elupaikade parandamine Viru alamvesikonnas” tegevuskavasid aastateks 2021-2022.

 • Projekti tegevuse C.11 ja C.13 tegevuskavad 2021-2022.pdf
 • LIFE IP CleanEST projekti tegevus C.8 Kaevandatud aladel tekkinud tehisveekogude inventuuri aruanne

  Kaevandatud aladel tekkinud veekogude inventuuriaruanne on koostatud tuginedes ETAK (Eesti topograafilise andmekogu) ja Maa-ameti eri aegade LIDAR mõõtmiste ja Maa-ameti eri aegade maapinna kõrgusmudelite (TIFF) andmete töötlusele. Kasutatud on keskkonnaregistri (KKR) Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) andmeid ning Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ ja Eesti Loodushoiu Keskuse veekogude uuringute tulemusi.


  Veekogude inventuuri ja varem valminud uuringute üheks eesmärgiks oli määrata suurte karjääriveekogude lähteseisund võimalikuks tehisveekogumite moodustamiseks. Käesolevas aruandes esitatakse põhjalik ülevaade põlevkivi karjääriviisil kaevandatud aladel kujunenud veekogude kohta kogutud teabest, nende arvukusest ja mõõtmetest.

 • Kaevandatud aladel tekkinud tehisveekogude inventuuri aruanne.pdf
 • LIFE IP CleanEST Key Perfomance Indicators, Report on a set of programme indicators and thematic pillars (D.2)

  Aruanne kirjeldab, millised tulemusmõõdikud on valitud projekti LIFE IP CleanEST siseselt projekti edenemise ja keskkonnamõju hindamiseks. (Inglise keeles)

  This document is one of the deliverables of LIFE IP CleanEST action D.2 “Monitoring of the project's contribution to the implementation of the targeted plan”. In the context of the project, the targeted plan is the River Basin Management Plan (RBMP) of East Estonia and it’s Programmes of Measures (PoM1 for surface water bodies, PoM2 for ground water bodies).

 • LIFE IP CleanEST Key Perfomance Indicators, Report on a set of programme indicators and thematic pillars (D.2).pdf
 • Üldised ettepanekud VMK-de täiendamiseks III perioodil (2021–2027).

  Tegevuse eesmärk on toetada Ida-Eesti veemajanduskava koostamist ja tulevikus laiendada rakendatud praktikat ka teistele veemajanduskavadele. 

  LIFE C.8 kaevandatud aladel valitud pilootalade tegevuskava

  LIFE IP CleanEST C.8 tegevuse eesmärgiks on karjääriviisil kaevandatud aladel võimalikult mitmekesise maastiku ja ökoloogilise võrgustiku kujundamine.

  Pilootaladena on uuritud Aidu põlevkivikarjääri korrastatud kirdenurga ala ühes endise Kohtla karjääri alaga ja Narva põlevkivikarjääri korrastatud tranšee 13 piirkonda. Aastal 2021 viiakse uuringud läbi Narva põlevkivikarjääri endise Viivikonna jaoskonna alal.

 • LIFE C.8 kaevandatud aladel valitud pilootalade tegevuskava.pdf
 • Lisa 1. Ülevaade varasematest korrastustöödest ja pilootalade lähteseisundist 2019-2020.pdf
 • Lisa 2. Maismaa- ja märgalade elupaigad Narva karjääri 13. tranšee ja Aidu karjääri pilootaladel.pdf
 • Lisa 3. Ülevaade Aidu karjääri ja Narva karjääri tranšee 13 ning piirkonna vanemate karjääriveekogude uuringutest.pdf
 • Lisa 4. Ülevaade nikli sisaldusest Aidu ja Narva karjääri tranšee 13 veekogude süsteemis
 • Institutsionaalse suutlikkuse tõhustamise strateegia

  Institutsionaalse suutlikkuse tõhustamise strateegia on dokument, mis pakub abinõu süsteemi institutsioonidele selliste oskuste või võimete arendamiseks, mis hõlbustavad veemajanduskava meetmete rakendamist.

 • Institutsionaalse suutlikkuse tõhustamise strateegia.pdf
 • Uuringu- ja seireplaan

  Uuringu- ja seireplaan annab ühtse ülevaate kõikidest projekti LIFE IP CleanEST raames läbiviidavatest uuringutest ja seiretest. Dokumendi koostamise aluseks on projekti taotlus ja selle põhjal koostatud lähteülesanded. Erinevate projekti uuringute, riiklike seirete ning muude piirkonnas läbiviidavate uuringute omavahelise dubleerimise vältimiseks on uuringu- ja seireplaani koostamisel arvesse võetud kõiki teadaolevaid uuringupiirkonnas samaaegselt toimuvad tööd.

  The report on the methodology for the evaluation of the CleanEST ecosystem services (in English).

  The first phase of the project (2019-2020), involves a review of dams and other migratory barriers, in order to verify the current situation, evaluate the impact of buildings and to select the most important sites for performing improvement work of their condition. The state of the fish ladders will also be reviewed and evaluated. Sites of the Viru sub-basin that have not yet been described that are discovered in other research and the current work, will also be evaluated.

  The report is in preparation.

   

  Hüdrogeoloogiline uuring seirekaevu katastri nr 4019 (Iisaku vald, Sõrumäe küla) piirkonnas

  LIFE IP CleanEST projekti raames uuritakse kuut valglat Viru alamvesikonnas, kus on suur põllumajandusliku maa osakaal ning kus esineb suuri loomakasvatusi. Tegevustest annab ülevaate veeuuringute aruanne.

  Projekti kommunikatsioon toetub kommunikatsiooni strateegiale ja kommunikatsiooniplaanile. Kommunikatsiooniplaanis on kirjeldatud väliskommunikatsioon, sisekommunikatsioon ja kohtumised sihtrühmadega, kelleks on veemajanduskava raekndajad ja põllumajandustootjad.

  Väliskommunikatsiooniplaan 2021 on suunatud laiemale avalikkusele ja selle eesmärk on tutvustada projekti tegevusi Eesti elanikkonnale, keskkonnateadlikele inimestele, kuid eelkõige projektiga hõlmatud piirkonna elanikele, et nad teaksid täpsemalt, mis nende kodukandis ilusat toimub.

  Rules of the procedure and the participation of the Steering Committee (Action F.2).

  Ministry of the Environment (KeM) is responsible of the Action F.2 „Project Steering Committee“. KeM is also Coordinating Beneficiary (CB) of the LIFE IP CleanEST Project and responsible of overall management of the Project. The coordination includes financial, communication, working groups (WG’s), administrative, content, partnership, personnel, risk, stakeholder and changes management as well as networking with other projects, measuring the contextual progress, influences to different policies and development programs.

 • LIFE IP CleanEST_Steering_Committee_F2_Summary.pdf