Reports

The research and monitoring plan provides a unified overview of all studies and monitoring performed within the framework of the LIFE IP CleanEST project. The basis for compiling the document, is the project application and the terms of reference compiled on its basis. All works known to be taking place at the same time, in the  region of research, have been taken into consideration when compiling the research and monitoring plan, in order to avoid duplication between different project studies, state monitoring and other studies in the region.

Reports in Estonian:

LIFE C.8 kaevandatud aladel valitud pilootalade tegevuskava

LIFE IP CleanEST C.8 tegevuse eesmärgiks on karjääriviisil kaevandatud aladel võimalikult mitmekesise maastiku ja ökoloogilise võrgustiku kujundamine.

Pilootaladena on uuritud Aidu põlevkivikarjääri korrastatud kirdenurga ala ühes endise Kohtla karjääri alaga ja Narva põlevkivikarjääri korrastatud tranšee 13 piirkonda. Aastal 2021 viiakse uuringud läbi Narva põlevkivikarjääri endise Viivikonna jaoskonna alal.

 • LIFE C.8 kaevandatud aladel valitud pilootalade tegevuskava.pdf
 • Lisa 1. Ülevaade varasematest korrastustöödest ja pilootalade lähteseisundist 2019-2020.pdf
 • Lisa 2. Maismaa- ja märgalade elupaigad Narva karjääri 13. tranšee ja Aidu karjääri pilootaladel.pdf
 • Lisa 3. Ülevaade Aidu karjääri ja Narva karjääri tranšee 13 ning piirkonna vanemate karjääriveekogude uuringutest.pdf
 • Lisa 4. Ülevaade nikli sisaldusest Aidu ja Narva karjääri tranšee 13 veekogude süsteemis.pdf
 • Institutsionaalse suutlikkuse tõhustamise strateegia

  Institutsionaalse suutlikkuse tõhustamise strateegia on dokument, mis pakub abinõu süsteemi institutsioonidele selliste oskuste või võimete arendamiseks, mis hõlbustavad veemajanduskava meetmete rakendamist.

 • Institutsionaalse suutlikkuse tõhustamise strateegia.pdf
 • Uuringu- ja seireplaan

  Uuringu- ja seireplaan annab ühtse ülevaate kõikidest projekti LIFE IP CleanEST raames läbiviidavatest uuringutest ja seiretest. Dokumendi koostamise aluseks on projekti taotlus ja selle põhjal koostatud lähteülesanded. Erinevate projekti uuringute, riiklike seirete ning muude piirkonnas läbiviidavate uuringute omavahelise dubleerimise vältimiseks on uuringu- ja seireplaani koostamisel arvesse võetud kõiki teadaolevaid uuringupiirkonnas samaaegselt toimuvad tööd.

  The report on the methodology for the evaluation of the CleanEST ecosystem services (in English).

  The first phase of the project (2019-2020), involves a review of dams and other migratory barriers, in order to verify the current situation, evaluate the impact of buildings and to select the most important sites for performing improvement work of their condition. The state of the fish ladders will also be reviewed and evaluated. Sites of the Viru sub-basin that have not yet been described that are discovered in other research and the current work, will also be evaluated.

  The report is in preparation.

   

  Hüdrogeoloogiline uuring seirekaevu katastri nr 4019 (Iisaku vald, Sõrumäe küla) piirkonnas

  LIFE IP CleanEST projekti raames uuritakse kuut valglat Viru alamvesikonnas, kus on suur põllumajandusliku maa osakaal ning kus esineb suuri loomakasvatusi. Tegevustest annab ülevaate veeuuringute aruanne.

  Projekti kommunikatsioon toetub kommunikatsiooni strateegiale ja kommunikatsiooniplaanile. Kommunikatsiooniplaanis on kirjeldatud väliskommunikatsioon, sisekommunikatsioon ja kohtumised sihtrühmadega, kelleks on veemajanduskava raekndajad ja põllumajandustootjad.

  Väliskommunikatsiooniplaan 2021 on suunatud laiemale avalikkusele ja selle eesmärk on tutvustada projekti tegevusi Eesti elanikkonnale, keskkonnateadlikele inimestele, kuid eelkõige projektiga hõlmatud piirkonna elanikele, et nad teaksid täpsemalt, mis nende kodukandis ilusat toimub.