Seire

Selgitame välja pinna- ja põhjaveekogude saastekoormuse ja -allikad. Teeme kindlaks, kuidas parandada lisaks põhja- ja pinnaveekogumite seisundile ka Eru-Käsmu ja Narva-Kunda lahe rannikuvete seisundit ning leiame parimad lahendused karjäärialade, sh pinnaveekogude korrastamiseks.

Uuringute käigus hindame nii senise jääkreostuse eemaldamise kui ka projekti käigus tehtavate puhastustööde efektiivsust. Lisaks selgitame välja põllumajanduse mõju põhja- ja pinnaveele ning rändetakistuste ja rikutud või hävitatud elupaikade mõju vee-elustikule.

Seire ja uuringute eesmärgiks on muu hulgas hinnata ka veekeskkonna ja veest sõltuvate ökosüsteemide seisundi paranemist. Selleks seiratakse valitud vooluveekogumite elustiku seisundit.

Seire uuringutest annab hea ülevaate "Projekti LIFE IP CleanEST uuringu- ja seireplaan"

Seire eest vastutavad Eesti Keskkonnauuringute Keskus ja Keskkonnaagentuur.

Tööde kava

Valmis Planeeritud
Põhjavee uuringud 2019-2023
Pinnavee uuringud 2019-2028
Jääkreostusobjektide uuringud 2019-2028