Aruanded

LIFE C.8 kaevandatud aladel valitud pilootalade tegevuskava

LIFE IP CleanEST C.8 tegevuse eesmärgiks on karjääriviisil kaevandatud aladel võimalikult mitmekesise maastiku ja ökoloogilise võrgustiku kujundamine.

Pilootaladena on uuritud Aidu põlevkivikarjääri korrastatud kirdenurga ala ühes endise Kohtla karjääri alaga ja Narva põlevkivikarjääri korrastatud tranšee 13 piirkonda. Aastal 2021 viiakse uuringud läbi Narva põlevkivikarjääri endise Viivikonna jaoskonna alal.

 • LIFE C.8 kaevandatud aladel valitud pilootalade tegevuskava.pdf
 • Lisa 1. Ülevaade varasematest korrastustöödest ja pilootalade lähteseisundist 2019-2020.pdf
 • Lisa 2. Maismaa- ja märgalade elupaigad Narva karjääri 13. tranšee ja Aidu karjääri pilootaladel.pdf
 • Lisa 3. Ülevaade Aidu karjääri ja Narva karjääri tranšee 13 ning piirkonna vanemate karjääriveekogude uuringutest.pdf
 • Lisa 4. Ülevaade nikli sisaldusest Aidu ja Narva karjääri tranšee 13 veekogude süsteemis.pdf
 • Institutsionaalse suutlikkuse tõhustamise strateegia

  Institutsionaalse suutlikkuse tõhustamise strateegia on dokument, mis pakub abinõu süsteemi institutsioonidele selliste oskuste või võimete arendamiseks, mis hõlbustavad veemajanduskava meetmete rakendamist.

 • Institutsionaalse suutlikkuse tõhustamise strateegia.pdf
 • Uuringu- ja seireplaan

  Uuringu- ja seireplaan annab ühtse ülevaate kõikidest projekti LIFE IP CleanEST raames läbiviidavatest uuringutest ja seiretest. Dokumendi koostamise aluseks on projekti taotlus ja selle põhjal koostatud lähteülesanded. Erinevate projekti uuringute, riiklike seirete ning muude piirkonnas läbiviidavate uuringute omavahelise dubleerimise vältimiseks on uuringu- ja seireplaani koostamisel arvesse võetud kõiki teadaolevaid uuringupiirkonnas samaaegselt toimuvad tööd.

  Projekti CleanEST ökosüsteemiteenuste hindamismetoodika aruanne (inglise keeles).

  Rändetõkete ülevaatus

  Projekti esimeses etapis (2019-2020) viiakse läbi paisude ja teiste rändetõkete ülevaatus, et tuvastada hetkeolukorda, hinnata ehitiste mõju ja valida seisundi parandamiseks tehtavate tööde läbiviimiseks välja olulisemad objektid. Lisaks vaadatakse üle ja hinnatakse kalateede olukorda. Samuti hinnatakse muude uuringute ja käesoleva töö käigus leitud, seni kirjeldamata Viru alamvesikonna veekogude objekte.

  Aruanne on koostamisel.

   

  Hüdrogeoloogilised uuringud

  Projekti raames valmib 5 hüdrogeoloogilist uuringut. Neist kaks on juba valmis.

  • Hüdrogeoloogiline uuring seirekaevu katastri nr 4019 (Iisaku vald, Sõrumäe küla) piirkonnas.
  • Hüdrogeoloogiline uuring  Gdovi põhjaveekogumis Ahtme ja Rakvere piirkonnas.

  Veeuuringute aruanne

  LIFE IP CleanEST projekti raames uuritakse kuut valglat Viru alamvesikonnas, kus on suur põllumajandusliku maa osakaal ning kus esineb suuri loomakasvatusi. Tegevustest annab ülevaate veeuuringute aruanne.

  Kommunikatsioonistrateegia

  Projekti kommunikatsioon toetub kommunikatsiooni strateegiale ja kommunikatsiooniplaanile. Kommunikatsiooniplaanis on kirjeldatud väliskommunikatsioon, sisekommunikatsioon ja kohtumised sihtrühmadega, kelleks on veemajanduskava raekndajad ja põllumajandustootjad.

  Väliskommunikatsiooniplaan 2021 on suunatud laiemale avalikkusele ja selle eesmärk on tutvustada projekti tegevusi Eesti elanikkonnale, keskkonnateadlikele inimestele, kuid eelkõige projektiga hõlmatud piirkonna elanikele, et nad teaksid täpsemalt, mis nende kodukandis ilusat toimub.