Keskkonnaspetsialistid lammutasid vana paisu Altja ojal

16.10.2020
Altja paisu lammutamine

Koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuriga lammutati RMK juhtimisel 30. septembril vana pais Altja ojal. 

Probleem avastati Keskkonnaagentuuri ihtüoloogide seire käigus, kui tuli välja, et RMK maale on ebaseaduslikult rajatud kivivare, mille keskele oli paigutatud betoonist truup. Seirete käigus oli truup pidevalt ummistunud ning suuremate vooluhulkade korral tekitas kivivare ka poole meetrist paisutust. 

Keskkonnaagentuuri LIFE IP CleanEST projektijuht Timo Kark kommenteerib paisu lammutamise olulisust keskkonnale: „Igasugune paisutus mõjutab veekogu seisundit takistades sellega nii siirdekalade kui jões püsivalt elavate kalade seisundit. See omakorda mõjutab ka teisi liigirühmi. Ka väiksemad ojad nagu Altja oja pakuvad elupaika ja toitumisvõimalusi väga paljudele liikidele – kalad on ainult üks osa sellest. Paraku avastame selliseid väiksemaid paise ikka ja jälle. Seaduse mõistes on tegemist siiski risuga, mis veekogusse ei käi ning sellised rändetakistused tuleb eemaldada.“ 

RMK vee-elustiku spetsialist Sander Sandberg täiendab: “Eesmärgiks oli antud paisuvare muuta siirdekaladele läbitavaks erinevate vooluhulkade korral ning kuna sügisene siirdekalade rändeperiood oli juba algamas, tuli paisuvare eemaldada kiirkorras talgute raames. RMK tänab kõiki talgutel osalejaid ja loodab tulevikus sarnaste probleemide ilmnemisel samuti ametkondade ja ka vabatahtlike vahelisele heale koostööle.”

Taolised väikesed kivi- või paisuvared muutuvad jõe elustikule kahjulikuks ja otseseks takistuseks peamiselt madalveeperioodil, kus kalade noorjärgud loodusliku veetaseme alanemise käigus soovivad rännata sügavamatesse jõelõikudesse või merre. Samuti muutub kivivarede taha tekkiv „tiik“ muutub madalveeperioodil hukatuslikuks kivivare taha lõksu jäänud kaladele ja veeorganismidele, sest seisvas vees tõuseb temperatuur ja muutub jões elutsevatele liikidele ebasobivaks – tihti langeb hapnikusisaldus kriitilisele tasemele.

Teema võtab kokku Timo Kark:  „See on hea näide projektide- ja asutusteülesest koostööst, kus samade põhimõtete ja eesmärkidega inimesed leiavad kiiresti võimalusi probleemide lahendamiseks. LIFE projekti integreeritus seisnebki selles, et erinevad projektid võimendavad üksteist ning ühise pingutuse tulemusena on võimalik saavutada kiiremini ja rohkem ning samal ajal vältida tööde dubleerimist ning raha raiskamist“. 

Riigimaal olev pais oli vana metsameeste jõe ületamise koht. Tööde lõppedes oli näha mitmeid ülesvoolu lõksu jäänud forelli noorjärke, kes kasutasid koheselt võimalust endisest paisuvarest allavoolu rännata.
 

Lisainfo:
Timo Kark, timo.kark@envir.ee
Keskonnaagentuur

Sander Sandberg, Sander.sandberg@rmk.ee
Riigimetsa Majandamise Keskus

 

< Back to news