Projekti kirjeldus

LIFE IP CleanEST projekti rahastusleping LIFE17 IPE/EE/00007 sõlmiti Keskkonnaministeeriumi ja Euroopa Komisjoni vahel 14.12.2018. Projekt kestab 10 aastat ning tema kogumaksumus on 16,7 miljonit eurot, millest 10 miljonit rahastab Euroopa Komisjon ning 6,7 miljonit jaguneb riigieelarve ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastuse vahel.

Projekti juhib Keskkonnaministeerium. Kokku on partnereid 23. Nende hulgas: Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Keskkonnainspektsioon, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Eesti Geoloogiateenistus, Maaeluministeerium, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Teaduskeskus AHHAA, Eesti Rahvusringhääling,  Riigimetsa Majandamise Keskus,  Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Rakvere linn, Narva linn, Alutaguse vald, Lüganuse vald, Viru-Nigula vald, Vinni vald, Kadrina vald, Väike-Maarja vald, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja välispartner NGO Rivers Trust.

Projekti eesmärk on Ida-Eesti veemajanduskavas ja meetmeprogrammides Viru alamvesikonnale ettenähtud meetmete rakendamine ning uue veemajanduskava koostamise toetamine perioodiks 2021-2027. Projekti on kaasatud 38 vooluveekogumit, 2 rannikuveekogumit ja 8 põhjaveekogumit.

Projekti tegevustest annab ülevaate Osooni saade "Virumaa veed puhtaks":

Integreeritus projektis tähendab, et Virumaa veekogumitega tegeletakse terviklikult ning arvestatakse nii haju- kui punktreostusallikaid, survetegureid kui ka ökoloogilist seisundit. Projektis keskendutakse nii olemasolevatele veemajanduskava meetmetele kui ka uutele võimalikele lahendustele, näiteks kaardistatakse selleks ökosüsteemi teenuseid ning arendatakse kaugseirelahendusi. Peamised tegevusvaldkonnad on jääkreostuse ohutustamine, rändetakistuste likvideerimine, põllumajandusest tuleneva surve vähendamise meetmed keskkonnale, kohtkäitlussüsteemide investeeringuvõimaluste selgitamine ning keskkonnateadlikkuse suurendamine.

Praktilistest tegevustest tehakse kümne aasta jooksul Ida- ja Lääne-Virumaal pinna-, põhja- ja rannikuvee seiret ja uuringuid; puhastatakse jääkreostusest 1,5 kilomeetri ulatuses Uhaku karstialal Erra jõe säng ja kaldad; puhastatakse Kohtla-Nõmme endise rehvitehase pinnast, kust eemaldatakse 1200 tonni õliseguseid jäätmeid; tehakse katsetööd ja ohutustatakse Pahnimäe asflatbetoonitehase jääkreostust 340 ruutmeetrisel pinnasel. Viiel jääkreostusalal, Ahtme asflatbetoonitehases, Kiviõli tööstuspargis, Sõmeru helikopteriväljakul, Rakvere autobaasi tanklas ning Tamsalu liipritehases tehakse uuring ja eelprojektid jääkreostuse likvideerimiseks. Elustiku osas taasasustatakse Purtse jõkke lõhelisi, analüüsitakse rändetakistusi ning lahendatakse neist kuus, sealhulgas leitakse Püssi paisul võimalus kalade rändeteeks ning jõgedel taastatakse kümne kilomeetri ulatuses elupaiku.

Tööde kava

Valmis Planeeritud
Erra jõe puhastustööd 2020-2022
Püssi paisu kalade liikumise tagamine 2020-2022
Noorkalade taasasustamine 2020-2026