Отчеты

План исследований и мониторинга обеспечивает комплексный обзор всех исследований и мониторинга, проведенных в рамках проекта LIFE IP CleanEST. Основой для документа служат заявка на проект и составленное на ее базе техническое задание. Во избежание дублирования различных проектных исследований, государственного мониторинга и прочих профильных исследований, при разработке плана задач были приняты во внимание все известные работы схожего характера осуществляемые в это же время.

Отчеты на эстонском:

Vooluveekogumite ökosüsteemiteenuste alghindamine Viru alamvesikonnas projekti CleanEST raames (C.2)

Report on the assessment methodology and initial results of riverine ecosystem services in the CleanEST project (C.2)

LIFE IP CleanESTi projekti kestus on 2019–2028 ning selles nähakse ette, et projekti hõlmatud veekogude ökosüsteemiteenuseid hinnatakse kolm korda: enne projekti sisutegevusi, sisutegevuste ajal ning pärast sisutegevuste lõpetamist. Eesmärgiks on jälgida, kas ja kuidas ökosüsteemiteenuste seisund ja tarbimine projekti tegevuste tulemusel muutub. Käesolev aruanne kajastab ökosüsteemiteenuste seisundi ja tarbimise olukorda projekti algfaasis ehk aastatel 2019–2020.

 • Report on the assessment methodology and initial results of riverine ecosystem services in the CleanEST project (C.2).pdf
 • CleanEST vooluveeökosüsteemide teenuste hindamise metoodika.pdf
 • CleanEST vooluveeökosüsteemiteenuste kaardistamise aruanne.pdf
 • Kaardistamise aruande lisa 3. Virumaa vooluvete seisund suurtaimestiku alusel 2020.pdf
 • Kaardistamise aruande lisa 4. Virumaa veekogude külastatavuse küsitluse tulemused 2020.pdf
 • Kaardistamise aruande lisa 5. Harrastuskalapüügi atraktiivsuse küsitluse tulemused 2020.pdf
 • Kaardistamise aruande lisa 6. Jõevähi leviku ja arvukuse hindamine Virumaa veekogudes projekti CleanEST raames 2020.pdf
 • Kaardistamise aruande lisa 7. Vooluveekogudega seotud kaitsealuste liikide inventuur LIFE IP CleanEST raames 2020.pdf
 •  

  Projekti tegevuste C.11 ja C.13 tegevuskavad 2021-2022

  Projekti II faasi (2021-2022) tegevuste täpsemaks planeerimiseks ning nende elluviimise protsessi kirjeldamiseks on koostatud tegvuskavad tegevuste lõikes. Antud dokument kirjeldab Keskkonnaagentuuri tegevuste C.11 „Veekogumite ökoloogilise seisundi parandamine rändetakistuste avamise ja jõgede sidususe tagamisega“ ja C.13 “Jõeliste elupaikade parandamine Viru alamvesikonnas” tegevuskavasid aastateks 2021-2022.

 • Projekti tegevuse C.11 ja C.13 tegevuskavad 2021-2022.pdf
 • На первом этапе проекта (2019-2020 гг.) проводится инспекция плотин и других препятствий для миграции с целью определить текущую ситуацию, оценить влияние строений и выбрать наиболее важные объекты для работ по улучшению ситуации. Кроме того, пересматривается и оценивается состояние маршрутов движения рыбы. Также составляется оценка не описанных до сих пор объектов водоемов суббассейна Виру, найденных как в ходе других исследований, так и в рамках данного проекта.

  Отчет составляется.

   

  LIFE IP CleanEST projekti tegevus C.8 Kaevandatud aladel tekkinud tehisveekogude inventuuri aruanne

  Kaevandatud aladel tekkinud veekogude inventuuriaruanne on koostatud tuginedes ETAK (Eesti topograafilise andmekogu) ja Maa-ameti eri aegade LIDAR mõõtmiste ja Maa-ameti eri aegade maapinna kõrgusmudelite (TIFF) andmete töötlusele. Kasutatud on keskkonnaregistri (KKR) Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) andmeid ning Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ ja Eesti Loodushoiu Keskuse veekogude uuringute tulemusi.


  Veekogude inventuuri ja varem valminud uuringute üheks eesmärgiks oli määrata suurte karjääriveekogude lähteseisund võimalikuks tehisveekogumite moodustamiseks. Käesolevas aruandes esitatakse põhjalik ülevaade põlevkivi karjääriviisil kaevandatud aladel kujunenud veekogude kohta kogutud teabest, nende arvukusest ja mõõtmetest.

 • Kaevandatud aladel tekkinud tehisveekogude inventuuri aruanne.pdf
 • LIFE IP CleanEST Key Perfomance Indicators, Report on a set of programme indicators and thematic pillars (D.2)

  Aruanne kirjeldab, millised tulemusmõõdikud on valitud projekti LIFE IP CleanEST siseselt projekti edenemise ja keskkonnamõju hindamiseks. (Inglise keeles)

  This document is one of the deliverables of LIFE IP CleanEST action D.2 “Monitoring of the project's contribution to the implementation of the targeted plan”. In the context of the project, the targeted plan is the River Basin Management Plan (RBMP) of East Estonia and it’s Programmes of Measures (PoM1 for surface water bodies, PoM2 for ground water bodies).

 • LIFE IP CleanEST Key Perfomance Indicators, Report on a set of programme indicators and thematic pillars (D.2).pdf
 • Üldised ettepanekud VMK-de täiendamiseks III perioodil (2021–2027).

  Tegevuse eesmärk on toetada Ida-Eesti veemajanduskava koostamist ja tulevikus laiendada rakendatud praktikat ka teistele veemajanduskavadele. 

  LIFE C.8 kaevandatud aladel valitud pilootalade tegevuskava

  LIFE IP CleanEST C.8 tegevuse eesmärgiks on karjääriviisil kaevandatud aladel võimalikult mitmekesise maastiku ja ökoloogilise võrgustiku kujundamine.

  Pilootaladena on uuritud Aidu põlevkivikarjääri korrastatud kirdenurga ala ühes endise Kohtla karjääri alaga ja Narva põlevkivikarjääri korrastatud tranšee 13 piirkonda. Aastal 2021 viiakse uuringud läbi Narva põlevkivikarjääri endise Viivikonna jaoskonna alal.

 • LIFE C.8 kaevandatud aladel valitud pilootalade tegevuskava.pdf
 • Lisa 1. Ülevaade varasematest korrastustöödest ja pilootalade lähteseisundist 2019-2020.pdf
 • Lisa 2. Maismaa- ja märgalade elupaigad Narva karjääri 13. tranšee ja Aidu karjääri pilootaladel.pdf
 • Lisa 3. Ülevaade Aidu karjääri ja Narva karjääri tranšee 13 ning piirkonna vanemate karjääriveekogude uuringutest.pdf
 • Lisa 4. Ülevaade nikli sisaldusest Aidu ja Narva karjääri tranšee 13 veekogude süsteemis
 • Institutsionaalse suutlikkuse tõhustamise strateegia

  Institutsionaalse suutlikkuse tõhustamise strateegia on dokument, mis pakub abinõu süsteemi institutsioonidele selliste oskuste või võimete arendamiseks, mis hõlbustavad veemajanduskava meetmete rakendamist.

 • Institutsionaalse suutlikkuse tõhustamise strateegia.pdf
 • Uuringu- ja seireplaan

  Uuringu- ja seireplaan annab ühtse ülevaate kõikidest projekti LIFE IP CleanEST raames läbiviidavatest uuringutest ja seiretest. Dokumendi koostamise aluseks on projekti taotlus ja selle põhjal koostatud lähteülesanded. Erinevate projekti uuringute, riiklike seirete ning muude piirkonnas läbiviidavate uuringute omavahelise dubleerimise vältimiseks on uuringu- ja seireplaani koostamisel arvesse võetud kõiki teadaolevaid uuringupiirkonnas samaaegselt toimuvad tööd.

  Hüdrogeoloogilised uuringud

  Projekti raames valmib 5 hüdrogeoloogilist uuringut. Neist kaks on juba valmis.

  • Hüdrogeoloogiline uuring seirekaevu katastri nr 4019 (Iisaku vald, Sõrumäe küla) piirkonnas.
  • Hüdrogeoloogiline uuring  Gdovi põhjaveekogumis Ahtme ja Rakvere piirkonnas.

  Veeuuringute aruanne

  LIFE IP CleanEST projekti raames uuritakse kuut valglat Viru alamvesikonnas, kus on suur põllumajandusliku maa osakaal ning kus esineb suuri loomakasvatusi. Tegevustest annab ülevaate veeuuringute aruanne.

  Kommunikatsioonistrateegia

  Projekti kommunikatsioon toetub kommunikatsiooni strateegiale ja kommunikatsiooniplaanile. Kommunikatsiooniplaanis on kirjeldatud väliskommunikatsioon, sisekommunikatsioon ja kohtumised sihtrühmadega, kelleks on veemajanduskava raekndajad ja põllumajandustootjad.

  Väliskommunikatsiooniplaan 2021 on suunatud laiemale avalikkusele ja selle eesmärk on tutvustada projekti tegevusi Eesti elanikkonnale, keskkonnateadlikele inimestele, kuid eelkõige projektiga hõlmatud piirkonna elanikele, et nad teaksid täpsemalt, mis nende kodukandis ilusat toimub.

  Rules of the procedure and the participation of the Steering Committee (Action F.2).

  Ministry of the Environment (KeM) is responsible of the Action F.2 „Project Steering Committee“. KeM is also Coordinating Beneficiary (CB) of the LIFE IP CleanEST Project and responsible of overall management of the Project. The coordination includes financial, communication, working groups (WG’s), administrative, content, partnership, personnel, risk, stakeholder and changes management as well as networking with other projects, measuring the contextual progress, influences to different policies and development programs.

 • LIFE IP CleanEST_Steering_Committee_F2_Summary.pdf
 • Põlevkivi kaevandatud ala isevoolsete väljalaskmete vee- keemia ja veekoguste uuring ning mõju hinnang pinnaveekogumitele (C.8)

  Töö eesmärgiks on selgitada põlevkivi kaevandatud ala isevoolsete väljalaskmete vee koostist, kogust ja mõju pinnaveekogumitele. Aruandes on kasutatud LIFE IP CleanEST raames läbiviidud veekvaliteedi ja veekogude uuringuid ning Keskkonnaregistri andmestuid ning teiste asjakohaste varasemate uuringute andmeid

 • Põlevkivi kaevandatud ala isevoolsete väljalaskmete veekeemia ja veekoguste uuring ning mõju hinnang pinnaveekogumitele.pdf
 • .

  C.11 Viru alamvesikonnas asuvate rändetakistuste aruanne

  Käesolev aruanne koosneb kahest osast – esimene osa annab ülevaate projekti esimeses faasis läbiviidud rändetakistuste kaardistamisest projekti piirkonnas; teises osas on tähelepanu all kaardistamise käigus tuvastatud prioriteetsemad objektid, mille likvideerimisel ja kaladele läbitavaks muutmisel oleks kõige suurem mõju ning millest lähtutakse projekti tegevuste planeerimisel.

 • Viru alamvesikonnas asuvate rändetakistuste aruanne (C.11).pdf
 • Lisa 1. Ülevaade Viru alamvesikonna paisudest.xlsx
 • Lisa 2. Rändetakistuste nimekiri.xlsx
 •