Projekti organisatsioon

Projekti organisatsiooni eesmärk on tagada  projekti  administratiivne ning sisuline läbiviimine  vastavalt rahastuslepingule. Projekti organisatsiooni kaudu tagatakse projekti peamise eesmärgi täitmine –   Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavas Viru alamvesikonnale ettenähtud meetmete rakendamine ning projekti peamiste tulemuste ja  kogemuste jagamine.

Projekti organisatsiooni kuuluvad:

  • juhtkomisjon,
  • juhtgrupp,
  • veemajanduskavade töögrupp,
  • veekvaliteedi töögrupp,
  • ökosüsteemi teenuste töögrupp,
  • elupaikade taastamise töögrupp,
  • rahvusvahelise teaduse töögrupp,
  • tehnilise toe  töögrupp ning 
  • kaasnevate  projektide töögrupp.

Töögruppe juhivad töögruppide juhid. Töögruppide   kaudu tagatakse projekti sisuliste eesmärkide  ning administratiivsete ja tehniliste nõuete täitmine. Töögruppide  juhid on  juhtpartneri ja partnerite töötajad.

Projekti juhtkomisjon  on  projekti  riigisisese kõrgema taseme  nõustamis- ja suunamisorgan, mis tagab projekti sujuva läbiviimise,  korraldab vastavaltvajadusele ressurssi ümber ning suunab projekti tulenevalt riigi ja kohaliku tasandi huvigruppide seisukohtadest. Juhtkomisjon tagab projekti kulutõhususe ning tulemusena parima võimaliku keskkonnamõju. Juhtkomisjon kohtub  kaks korda  aastas ning teeb otsused projekti  progressi osas ja otsustab  projekti  strateegia  üle. 

Juhtkomisjoni liikmed ja peamised ülesanded on kinnitatud käskkirjaga.