Kohtkäitlussüsteemid

Projekti käigus hindame kinnistute reovee kohtkäitlusrajatiste seisukorda, toimimist ja investeeringute vajadust süsteemide uuendamiseks. Samuti on fookuses tööstuste ja asulate reoveepuhastid ja heitvee väljalasud.

Kohalikel omavalitsustel on kohustus koostada reovee kohtkäitluse eeskirjad ning need oma haldusterritooriumil kehtestada. Kohtkäitluse eeskiri peab sisaldama kohaliku omavalitsuse halduspiirkonnas kehtivaid nõudeid, millest lähtuvalt tuleks planeerida reoveekäitlussüsteemi ehitamist, lammutamist või muutmist. Samuti peab kohtkäitluse eeskiri sisaldama purgimisteenuse kasutamise võimalusi ja tingimusi ning nõudeid purgimisteenust osutavale ettevõttele. Maaomaniku kohustus on rajada reovee kohtkäitlussüsteemid või olemasolevad korrastada, et minimeerida toitainete koormust veekeskkonnale.

Selleks, et hinnata kohtkäitlussüsteemide sisukorda, toimimist ja investeeringute vajadust viiakse läbi küsitlus

Küsitlusest on oodatud osa võtma Virumaa elanikud, kes elavad kuni 50 inimesega külades. 

Küsitluse tulemusena loome üksikmajapidamises kasutatavate reoveepuhastussüsteemide andmebaasi, mis on oluline ja vajalik omanike nõustamiseks ja juhendamiseks. Samuti üksikute reoveepuhastussüsteemide ehitamiseks või rekonstrueerimiseks, et tagada nõuetekohane reovee käitlemine. See aitab vähendada reoveest tekkivat reostuskoormust pinna- ja põhjaveele.