Ajakava

Projekti kestus on 10 aastat. Selle tegevused on jaotatud kaheaastastesse faasidesse.

Projekti ajakava visuaalselt

Projekti I faasi ajatelg 

Life IP CleanEST I faasi ajateld

Tööde kava

Valmis Planeeritud
Rändetakistuste analüüs 2019-2020
Seire ning projekti mõjude hindamine 2019-2028
Ökosüsteemiteenuste hindamine 2019-2028
Jõeliste elupaikade taastamine 2019-2027
Lõheliste taasasustamine Purtse jõkke 2019-2024
Jääkreostuse likvideerimine 2019-2022
Rändetakistuste likvideerimine 2021-2025
Loodusrada Aidu karjääris 2025-2026
Kaevandusalade uuringud 2019-2024
Jääkreostusalade uuringud 2019-2022
Põllumajandusuuringud 2019-2022
Põhjaveeuuringud 2019-2022
Kohtkäitlussüsteemide uuring 2019-2022
Soolikaoja uuringud 2019-2021
Rannikuveekogumite uuringud 2019-2021
Ametkondade võimekus 2019-2028
Sise- ja väliskommunikatsioon, keskkonnaharidus, keskkonnateadlikkus 2019-2028
Võrgustikkoostöö, projekti organisatsioon, kaasnevad projektid 2019-2028
Veemajanduskava meetmete hindamine ja sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs 2019-2028